Opatření děkana FIS

Opatření děkana FIS č.2/2015

S účinností od 1. 10. 2015 se zakazuje používat při všech typech testů a zkoušek na Fakultě informatiky a statistiky mobilní telefony a jinou komunikační techniku. Porušení tohoto zákazu bude důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc

Opatření děkana FIS č.2/2002

Každý student je povinen u zkoušek a zápočtových písemných prací prokázat svou totožnost identifikační kartou studenta nebo občanským průkazem (index nestačí).
Pokud student nemá požadované doklady (identifikační kartu, občanský průkaz), nemůže v tento termín zkoušku nebo zápočet skládat a termín ztrácí. Za realizaci odpovídají jednotliví vyučující kurzů FIS.
Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky nabývá účinnosti dnem 23.května 2002.
prof. Ing. Richard Hindls, CSc