4MM106 – požadavky ke zkoušce

Úvod

 • Matematická logika.

Algebra

 • Lineární kombinace vektorů, skalární součin. Lineární závislost a nezávislost vektorů.
 • Matice, nulová, čtvercová a jednotková matice, hodnost matice, trojúhelníková matice, věta o elementárních řádkových úpravách matice, transponovaná matice a její hodnost.
 • Soustava lineárních rovnic, obecné a partikulární řešení, Frobeniova podmínka, věta o počtu řešení soustavy. Věta o ekvivalentních soustavách, Gaussova a Jordanova metoda. Homogenní soustava lineárních rovnic a její řešitelnost.
 • Algebra matic: součet, reálný násobek a součin matic, regulární a singulární matice, inverzní matice, věta o existenci a jednoznačnosti inverzní matice, věta o navzájem inverzních maticích, maticové rovnice, maticový tvar soustavy, věta o řešení soustavy pomocí inverzní matice.
 • Determinant: definice determinantu 2. a 3. řádu, výpočet determinantů vyšších řádů, věta o rozvoji determinantu, o determinantu transponované matice, o řadových úpravách determinantu, o determinantu trojúhelníkové matice. Věta o determinantu regulární matice. Cramerovo pravidlo. Charakteristická (vlastní) čísla matice.

Konvergence

 • Zobecněná reálná čísla, nedefinované operace (neurčité výrazy).
 • Okolí bodu.
 • Posloupnost, limita posloupnosti, věta o jednoznačnosti limity, o limitě konstantní a vybrané posloupnosti, o limitě monotónní posloupnosti. Věta o limitě aritmetických operací, výpočet limit posloupností.
 • Spojitost funkce, jednostranná spojitost, vztah mezi jednostrannou a oboustrannou spojitostí. Spojitost elementárních funkcí. Weierstrassova věta. Bolzanova věta.
 • Limita funkce, jednostranná limita, vztah mezi nimi. Souvislost mezi limitou a spojitostí funkce.
 • Věta o limitě složené funkce, věta o limitě aritmetických operací, věta o limitě funkce typu a/0, výpočet některých limit funkcí.

Derivace

 • Derivace funkce v bodě (jen vlastní derivace), geometrická interpretace derivace, derivace zleva a zprava a vztah k oboustranné derivaci. Derivace funkce a její definiční obor.
 • Věta o vztahu derivace a spojitosti funkce. Věta o derivaci základních funkcí, věta o derivaci operací a superpozice (složené funkce), výpočet derivací elementárních funkcí. Derivace druhého a vyšších řádů.
 • L’Hospitalovo pravidlo, výpočet limit funkcí. Taylorův polynom.
 • Extrémy funkce, lokální a absolutní extrém. Nutná podmínka pro lokální extrém, výpočet extrémů spojité funkce v uzavřeném intervalu. Postačující podmínka pro lokální extrém.
 • Věta o významu 1. derivace pro průběh funkce, stanovení intervalů monotonie a lokálních extrémů funkce.
 • Věta o významu 2. derivace pro průběh funkce, stanovení intervalů konvexity a konkavity funkce a inflexních bodů.
 • Průběh funkce.

Integrály

 • Primitivní funkce, věta o existenci primitivní funkce, množina primitivních funkcí, neurčitý integrál, základní vzorce pro neurčité integrály.
 • Věta o integraci součtu funkcí a reálného násobku funkce.
 • Věta o integraci per partes, příklady jejího použití.
 • Věta o integraci substitucí, výpočet neurčitých integrálů „klasickou“ substitucí, výpočet integrálů f ’/ f.
 • Newtonův určitý integrál, jeho geometrická interpretace, věta o existenci určitého integrálu, aditivita určitého integrálu. Nevlastní integrál, výpočet nevlastních integrálů.

Funkce dvou proměnných

 • Reálná funkce dvou reálných proměnných. Definiční obor funkce dvou proměnných a grafické znázornění.
 • Okolí bodu v rovině. Vnitřní a hraniční body. Množina otevřená, uzavřená, omezená, kompaktní.
 • Elementární funkce dvou proměnných. Věta o spojitosti elementární funkce dvou proměnných. Zobecněná Weierstrassova věta.
 • Parciální derivace, derivace funkce dvou proměnných v bodě, parciální derivace 2. řádu.
 • Lokální extrémy funkcí dvou proměnných. Nutná podmínka pro lokální extrém funkce dvou proměnných. Postačující podmínka pro lokální extrém funkce dvou proměnných.
 • Vázané extrémy pro funkce dvou proměnných: dosazovací metoda, věta o jakobiánu a její použití, metoda Lagrangeových multiplikátorů (pro dvě proměnné).

Diferenciální rovnice

 • Diferenciální rovnice n-tého řádu. Obecné a partikulární řešení. Počáteční podmínky.
 • Řešení diferenciálních rovnic přímou integrací.
 • Lineární diferenciální rovnice 1. a 2. řádu s konstantními koeficienty (zkrácené).

___________________________________________________________________________

Literatura

Klůfa J., Pasáčková J.: Učebnice matematiky (1) pro studenty VŠE, Praha, Ekopress, 2023