4MM106 – cvičení

V LS 2021/2022 se průběžný test bude psát v týdnu od 18. 4. 2022.
 1. Matematická logika. Výrokový počet, predikátový počet.
 2. Číselné soustavy. Ukládání čísel v počítači, reprezentace reálných čísel s plovoucí desetinnou čárkou, problém zaokrouhlovacích chyb. Modulární aritmetika. Lineární kombinace vektorů, výpočet hodnosti matice.
 3. Stanovení lineární závislosti, resp. nezávislosti vektorů pomocí hodnosti matice. Řešení soustav lineárních rovnic. Gaussova a Jordanova metoda, užití věty o počtu řešení soustavy lineárních rovnic, partikulární a obecné řešení (vektorový zápis). Homogenní soustavy.
 4. Maticové operace, výpočet součinu matic, výpočet inverzní matice, řešení maticových rovnic. Řešení soustav lineárních rovnic pomocí inverzní matice.
 5. Výpočet determinantů 2. a 3. řádu. Užití vět k výpočtu determinantů vyšších řádů, determinant regulární matice. Cramerovo pravidlo. Charakteristická (vlastní) čísla matice.
 6. Limita posloupnosti (limita polynomu, racionální lomené funkce, iracionální funkce, qn). Funkce: zavedení cyklometrických funkcí, definice složené funkce (superpozice), definice elementární funkce. Příklady na definiční obory elementárních funkcí, skládání funkcí a jejich definiční obory.
 7. Spojitost funkce, Bolzanova věta. Limita funkce (limita racionální funkce v krajních bodech definičního oboru, neurčitý typ „a/0“). Výpočet limit složených funkcí. Mechanické derivování elementárních funkcí !!!
 8. L’Hospitalovo pravidlo – výpočet limit funkcí. Taylorův polynom. Extrémy spojité funkce na uzavřeném intervalu. Užití věty o významu první derivace pro průběh funkce: stanovení intervalů, ve kterých je funkce rostoucí, klesající a lokální extrémy.
 9. Užití věty o významu druhé derivace pro průběh funkce: stanovení intervalů, ve kterých je funkce konvexní, konkávní a inflexní body. Neurčitý integrál. Metoda per partes, substituční metoda.
 10. Test. Integrace racionálních funkcí.
 11. Určitý integrál, nevlastní integrál a jejich užití. Definiční obory funkcí dvou proměnných. Parciální derivace 1. a 2. řádu.
 12. Lokální extrémy funkcí dvou proměnných. Vázané extrémy funkcí dvou proměnných (dosazovací metoda, použití jakobiánu). Metoda Langrangeových multiplikátorů – zmínka na jednoduchém příkladu. Extrémy spojité funkce na kompaktní množině s vnitřními body.
 13. Řešení diferenciálních rovnic přímou integrací. Diferenciální rovnice lineární 1. a 2. řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou.

___________________________________________________________________________
Literatura

Klůfa J.: Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou, Praha, Ekopress, 2021, ISBN 978-80-87865-72-9