4MM101 – hodnocení

Průběžné testy v semestru

Za průběžné testy v semestru je možné získat 20 bodů následujícím způsobem:

  • Z každého cvičení studenti dostanou příklad, jehož vypracování bude hodnoceno 1 bodem – celkem 8 bodů (ze 2. až 9. cvičení).
  • V 10. týdnu výuky se na cvičení píše písemka, ve které jsou 4 příklady po 3 bodech – celkem 12 bodů.

Výsledné body budou započteny do celkového hodnocení.

Zkouška
  • Zkoušková písemka obsahuje 8 příkladů.
  • Ústní zkouška se skládá obvykle ze čtyř otázek.

Hodnocení těchto tří částí zkoušky bude postupně 20 %, 40 % a 40 %, tj. student může během semestru získat maximálně 20 bodů, za zkouškovou písemku maximálně 40 bodů a za ústní část zkoušky maximálně 40 bodů.

Hodnocení studentů
Body celkem Známka
90-100 1
75-89 2
60-74 3
50-59 4+
méně než 50 4
Literatura

Klůfa J.: Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou, Praha, Ekopress, 2021, ISBN 978-80-87865-72-9

Požadavky ke zkoušce

Znalost základů teorie v rozsahu shora uvedené učebnice (matematické věty a definice), znalost řešení příkladů z této učebnice a jejich numerických variant.