Profil katedry

KATEDRA MATEMATIKY VŠE V PRAZE

Organizačně byla katedra zařazena na různých fakultách VŠE. Od r. 1993 je katedra součástí Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.

Pedagogická činnost

Katedra matematiky od prvopočátku Vysoké školy ekonomické v Praze zajišťovala výuku základního kurzu matematiky na všech fakultách VŠE a dále zajišťovala výuku specializovaných kurzů matematiky pro obory řízené katedrami ekonomické statistiky, ekonometrie a ASŘ, později pro obory řízené katedrami statistiky a pravděpodobnosti, ekonomické statistiky, demografie, ekonometrie, informačních technologií, systémové analýzy a informačního a znalostního inženýrství (šlo o kurzy pokročilé matematické analýzy, teorie matic, efektivní vyčíslitelnosti, algoritmů a logiky, numerické matematiky).
V současnosti zajišťuje katedra matematiky výuku základního kurzu 4MM101 – Matematika pro ekonomy na čtyřech fakultách VŠE (Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská a Fakulta informatiky a statistiky), dále oborově povinného kurzu 4MM103 – Matematika 2, volitelného kurzu 4MM121 – Calculus a podílí se na výuce předmětu (spolu s katedrou ekonometrie) 4EK112 – Matematické základy informatiky. V kurzech 4MM102 a 4MM451 na bakalářském a magisterském studiu zajišťuje také výuku v angličtině.

Publikační činnost
  • Učebnice a skripta pro zajištění výuky na VŠE.
  • Články v odborných časopisech týkající se pedagogiky a metodiky výuky matematiky na vysokých školách, historie matematiky a informatiky, matematické analýzy, funkcionální analýzy, algebry, diferenciální geometrie, ekonometrie, statistiky, teorie pravděpodobnosti, statistické kontrole jakosti, teorii algoritmů, výpočtové složitosti, matematické informatice, konstruktivní matematice, aplikací matematiky a statistiky v ekonomii atd.
  • Příspěvky na mezinárodních konferencích publikované ve sbornících z těchto konferencí.
  • Vydávání časopisu Mundus symbolicus – do roku 2018 vyšlo 26 ročníků.
Vědeckovýzkumná činnost

Do r. 1990 šlo o výzkumné úkoly SPZV věnované výuce matematiky na středních a vysokých školách, geometrii a teorii algoritmů.
Po r. 1990 katedra řešila několik úkolů grantové agentury FRVŚ pod vedením doc. Henzlera věnovaných výuce a inovaci výuky matematiky na VŠE, dále granty GAČR, které řešil prof. Klůfa a které se týkaly a týkají statistické kontrole jakosti. Členové katedry se podílejí na řešení projektů IRS a aktivně se zúčastňují mnoha mezinárodních konferencí.

Mezinárodní spolupráce
  • Od prvopočátku spolupracovala a dodnes spolupracuje katedra s katedrou matematiky VŠE (dnes Ekonomické univerzity) v Bratislavě jak v činnosti pedagogické, tak i v činnosti vědecké.
  • Spolupráce trvající více než deset let byla s bruselskou Ekonomickou vysokou školou sv. Aloise.
  • Nejen v rámci konferencí Aplikace matematiky a statistiky v ekonomii katedra spolupracuje s obdobnými katedrami Univerzity Mateja Belu v Banské Bystrici a Ekonomickou akademií ve Wroclavi.