O časopise

Mundus symbolicus je recenzovaný časopis, který vydává katedra matematiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Časopis vychází jednou ročně. Články jsou hodnoceny anonymně dvěma nezávislými recenzenty.

Zaměření uveřejňovaných příspěvků:

  • matematika
  • aplikace matematiky v různých vědních oborech (ekonomie, statistika, informatika, atd.)
  • výuka matematiky
  • zkušenosti získané při používání matematických softwarových produktů
  • historie matematiky
Historie

Časopis byl založen v roce 1993, původně jako sborník katedry matematiky VŠE, v roce 1999 začíná Mundus symbolicus vycházet jako časopis.

Příspěvky

Příspěvky lze zasílat ve formátu PDF do 31. srpna daného kalendářního roku na adresu editorky. Příspěvky mohou být v angličtině nebo češtině a musí mít předepsanou úpravu (viz Pokyny pro autory). Po úspěšném recenzním řízení je třeba dodat i zdrojový text včetně obrázků – preferujeme texty ve formátu TEX, akceptujtme i formáty DOC a DOCX.

Články, které budou mít formální nedostatky nebo neprojdou recenzním řízením, nebudou uveřejněny.

MUNDUS SYMBOLICUS