Požadavky k souborné (bakalářské) zkoušce z matematiky

Uchazeč musí zvládnout základní pojmy, vztahy a souvislosti mezi nimi.

Množinově logický jazyk matematiky

Speciální zobrazení

Lineární (vektorové) prostory

Matice

Soustavy lineárních rovnic

Maticová algebra

Determinanty a kvadratické formy

Konvergence (limita a spojitost)

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Integrály

Nekonečné řady

Funkce více proměnných

Diferenciální rovnice

Diferenční rovnice

Souborná (bakalářská) zkouška z metematiky se skládá z části písemné a ústní. Ústní část zkoušky probíhá do týdne ode dne konání písemné části zkoušky.

Ústní část zkoušky je možné absolvovat pouze v případě, že písemná část byla alespoň z 50% správná; v opačném případě je uchazeč hodnocen známkou „nevyhověl„.

Základní literatura

Jan Coufal, Jindřich Klůfa : Matematika 1, ISBN 80-86119-76-9, Ekopress, Praha, 2003.

Miloš Kaňka, Jiří Henzler : Matematika 2, ISBN 80-86119-31-9, Ekopress, Praha, 2003.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague