Zemřel prof. Zdeněk Horský

In memoriam profesora RNDr. Zdeňka Horského

Dne 26. září 2017 nás po dlouhé nemoci opustil bývalý dlouholetý vedoucí katedry matematiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. RNDr. Zdeněk Horský.

Když v akademickém roce 1952/53 se vytvářela VŠE příchodem odborníků z Hospodářské fakulty Vysoké školy politických a hospodářských nauk, z Fakulty ekonomického inženýrství ČVUT i z celého Československa, vznikla katedra matematiky a tehdejší asistent Zdeněk Horský byl jedním z jejích zakladatelů.

Vraťme se na počátek. Dne 25. prosince 1926 se v Příbrami v rodině úředníka spořitelny narodil syn Zdeněk. Absolvoval příbramskou reálku a v prvním poválečném akademickém roce 1945/46 vstoupil na půdu Strojní fakulty ČVUT, kde se stává středem jeho pozornosti matematika, proto v následujícím roce přechází na Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, volí kombinaci matematika a deskriptivní geometrie. Zde jej zaujaly přednášky profesora Bohumila Bydžovského a dalšího vynikajícího učitele (pozdějšího přítele a profesora) Karla Havlíčka. Tak byly kostky vrženy.

Později se jeho zájem (mimo jiné vlivem učitelské praxe) zaměřil na oblast logických a množinových základů i filosofie matematiky. Ale i zde proniká vliv geometrie na formování jeho osobnosti. Ještě před ukončením studií nastupuje jako učitel internátních dělnických kurzů (ADK), které nahrazovaly gymnázium, v Liberci a v Zahradách u Rumburku. Učitelskou způsobilost pro obor matematika a deskriptivní geometrie získal v r. 1950.

Od akademického roku 1952/53 působil na Vysoké škole ekonomické v Praze jako asistent, odborný asistent, od r. 1972 docent a od r. 1991 jako profesor na katedře matematiky. Od r. 1972 do r. 1993 byl vedoucím katedry matematiky. V této funkci usiloval o modernizaci obsahu základních kursů matematiky na VŠE. Jedním z problémů, s nimiž se musejí vypořádat matematici při svých pokusech o kontakt se širším publikem, je abstraktní slovník, který používají. Termíny jako molekuly, DNA a dokonce černé díry se vztahují k věcem materiální povahy a dávají chemikům, biologům či fyzikům efektivní komunikační nástroj založený na fyzikální realitě. Naproti tomu ani analogie, ani metafory nedokáží přiblížit matematický slovník normální lidské zkušenosti. Prof. Horský byl jedním z mála matematiků, kteří dokázali i ty nejhlubší matematické objevy vyložit způsobem přirozeným a srozumitelným, aniž by to pohoršovalo ostatní matematiky. Zdařilost této činnosti lze nahlédnout v jeho knize Učebnice matematiky pro posluchače VŠE, SNTL, Praha/ALFA, Bratislava, která vyšla v r. 1968 a která byla schválena ministerstvem školství jako celostátní učebnice. Vyšla postupně v osmi přepracovaných vydáních (naposledy v r. 1987). Vedle učebnice i řady skript byl v edici Matematika pro vysoké školy technické, kterou vydávalo SNTL, Praha, autorem tří publikací: Množiny a matematické struktury, Vektorové prostory a Diferenciální počet. Za svou pedagogickou činnost získal medaile VŠE v Praze i VŠE v Bratislavě, tituly vzorný učitel a zasloužilý pracovník VŠE v Praze. Zdařilo se mu nejen nahlédnout do duše a mysli svých studentů, ale i mistrně poodkrývat běh jejich myšlenek. Jako examinátor byl prof. Horský znám svou laskavostí, ale i u něj však byly případy, kdy adept musel odejít s nepořízenou.

Nelze opominout zájmy prof. Horského: byl obdivovatelem a profesionálním znalcem parních lokomotiv, které také ztvárňoval v poetických a technicky věrných kresbách a modelech, byl živou encyklopedií jejich historie, blízcí přátelé jej znali jako klavírního improvizátora, byl ctitelem české krajiny, jejíž mnohá místa křížem krážem prochodil.

Často a rádi vzpomínáme a budeme vzpomínat na jemného a laskavého vedoucího katedry, na jeho neformální a vskutku přátelský vztah ke všem spolupracovníkům. Bude nám stále představovat vzor v matematické činnosti, v pedagogické práci, ale i ve vztahu k lidem.
Čest jeho památce.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague